رئیس کتابخانه

تعداد بازدید:۸۴۸

 

رئیس کتابخانه : سر کار خانم فاطمه خالقی

مدرک تحصیلی :کارشناسی کتابداری

شرح وظایف : 

-        مطالعه و بررسی در مورد کتب و نشریات مورد نیاز دانشجویان با همکاری گروههای آموزشی و پژوهشی.

-        تهیه و طبقهبندی و نگهداری کتب و نشریات و ارائه آن به متقاضیان.

-        تهیه و تنظیم فهرست و لیست آماری کتب و نشریات.

-        ایجاد سیستمهای اطلاعرسانی و نظام ارتباطی با بانکهای اطلاعاتی.

-        ایجاد کلیه تسهیلات لازم از قبیل وسایل سمعی و بصری جهت سرویسدهی در امر آموزشی و پژوهش به اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

-        انجام کلیه امور مربوط به انتشارات و چاپ دانشگاه و پیشبینی تمهیدات لازم در این موارد درصورت نیاز.

-        ارائه گزارش عملکرد دورهای به معاونت آموزشی، دانشجویی و پژوهشی.

 

-        انجام سایر امور محوله از سوی معاونت مربوطه.