مدیر مرکز نشر

تعداد بازدید:۱۹۷۵

 

مدیر مسئول مرکز نشر:  آقای حمید عزیزی 

 

 اهم وظایف مرکز چاپ و انتشارات
1. برنامه‌ریزی و تهیه دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به چاپ و انتشارات کتب و نشریات؛.
2. بررسی پیشنهادهای چاپ کتب، مجلات وتعیین اولویت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوطه؛.
3. انجام کلیه امور مربوط به انتشارکتب و نشریات ادواری؛.
4. تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به چاپ کتب و نشریات و انعقاد قرارداد با مسئولین ذیربط؛.
5. تشکیل بانک اطلاعاتی از مؤلفین و ناشرین برجسته اعمّ از اعضای هیئت علمی و غیره؛.
6. برقراری ارتباط با ناشرین و مراکز نشر کتب و نشریات جهت تبادل تجربیات و استفاده بهینه از امکانات آنها؛.
7. بررسی و اظهار نظر در زمینه اولویت چاپ کتب پیشنهادی با توجه به موضوع، مؤلف و محتوا؛.
8. پیگیری اخذ مجوزهای لازم در زمینه انتشار کتب و نشریات تخصصی از مراجع ذی‌صلاح؛.
9. برنامه‌ریزی و نظارت بر بازاریابی و فروش کتب و نشریات چاپ شده.؛
10. تهیه و ارائه گزارش‌های ادواری ماهیانه و موردی و ارائه به معاون پژوهشی؛.
11. برگزاری جلسات شورای چاپ و نشر و اخذ تصمیم در مورد درخواست‌های چاپ و تخصیص امتیاز پژوهشی به آثار اعضاء هیئت علمی؛.
12. انجام سایر امور محوله در چارچوب مقررات
.