معرفی پرسنل

جناب آقای حسین حاج محمدی : کارشناس مسئول پژوهشی وعامل مالی مدیریت پژوهشی

 

شرح وظایف:

1-    نظارت بر کلیه امور مربوط به دفتر مدیریت امور پژوهشی  و پرسنل

2-    کارشناس مسئول پیگیری سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی

3-    کارشناس مسئول پیگیری پژوهانه اساتید

4-مسئول جمع آوری مقالات، ثبت اختراعات، و... اساتید و دانشجویان

5-شناسایی مجلات ISI و مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی و بررسی راهکارهای ارائه مقالات علمی گروه با همکاری گروه های علمی ؛(سرچ کامپیوتری مقالات اعضاء هیأت علمی)

6-ثبت طرح در دفتر طرحها و مقالات و ... در جدول اکسل در کامپیوتر

7-مسئول پیگیری گزارشات طرحهای تحقیقاتی

8-مسئول پیگیری گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

9-پرونده سازی برای طرح

10- مطالعه مستمر آیین نامه ها, بخشنامه ها و قوانین و مقررات پژوهشی

11-کارشناس پیگیری برنامه های هفته پژوهش

12- انجام سایر امور ارجاعی

 

 

جناب آقای هادی عبداله یی : کارشناس مسئول دفتر مدیریت پژوهش و فناوری 

 

شرح وظایف :

 1. ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه معاونت
 2. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی حوزه معاونت
 3. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای حوزه معاونت
 4. تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز معاونت
 5. جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز معاونت
 6. پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط به حوزه معاونت
 7. اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاون در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 8. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 9. ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه
 10. نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 11. ابلاغ دستورات صادره معاونت به اشخاص و واحدهای تابعه معاونت
 12. گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 13. تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 14. آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در نشستها و کمیسیونهای مرتبط با حوزه معاونت و تنظیم وقت نشستها
 15. آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها برای آگاهی و مطالعه مدیریت

     16 .انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق 

 

 

سرکار خانم نفیسه آقابابایی : رئیس آزمایشگاه مرکزی و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد شیمی

 

 

 

مدیر مسئول مرکز نشر و رئیس اداره ارتباط با صنعت و کارآموزی

  جناب آقای حمید عزیزی 

 

 

اهم وظایف مرکز چاپ و انتشارات
1. برنامه‌ریزی و تهیه دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به چاپ و انتشارات کتب و نشریات؛.
2. بررسی پیشنهادهای چاپ کتب، مجلات وتعیین اولویت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوطه؛.
3. انجام کلیه امور مربوط به انتشارکتب و نشریات ادواری؛.
4. تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به چاپ کتب و نشریات و انعقاد قرارداد با مسئولین ذیربط؛.
5. تشکیل بانک اطلاعاتی از مؤلفین و ناشرین برجسته اعمّ از اعضای هیئت علمی و غیره؛.
6. برقراری ارتباط با ناشرین و مراکز نشر کتب و نشریات جهت تبادل تجربیات و استفاده بهینه از امکانات آنها؛.
7. بررسی و اظهار نظر در زمینه اولویت چاپ کتب پیشنهادی با توجه به موضوع، مؤلف و محتوا؛.
8. پیگیری اخذ مجوزهای لازم در زمینه انتشار کتب و نشریات تخصصی از مراجع ذی‌صلاح؛.
9. برنامه‌ریزی و نظارت بر بازاریابی و فروش کتب و نشریات چاپ شده.؛
10. برگزاری جلسات شورای چاپ و نشر و اخذ تصمیم در مورد درخواست‌های چاپ و تخصیص امتیاز پژوهشی به آثار اعضاء هیئت علمی؛.
11. انجام سایر امور محوله در چارچوب مقررات
.

 

 

رئیس اداره ارتباط با صنعت و کارآموزی

 

شرح وظایف:

1-   ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دانشگاه و صنایع وارتباط با سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی

2-   برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور

3-   برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

4-   ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و...

5-   هـدایت دانشجـویان و پایان‌نامه‌هـای تحقیقـاتی جهت اجـرا در صنـایع و سازمان‌های مرتبط

6-   جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد صنایع و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی

7-   تعیین چگونگی عقد قرارداد ها

8-   هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر دانشگاهها

9-   دریـافت گـزارش پیشرفت کـار پروژه بطـور مرتب 

 

 

 

رئیس کتابخانه : سر کار خانم فاطمه خالقی

مدرک تحصیلی :کارشناسی کتابداری

شرح وظایف : 

- مطالعه و بررسی در مورد کتب و نشریات مورد نیاز دانشجویان با همکاری گروههای آموزشی و پژوهشی.

- تهیه و طبقهبندی و نگهداری کتب و نشریات و ارائه آن به متقاضیان.

- تهیه و تنظیم فهرست و لیست آماری کتب و نشریات.

- ایجاد سیستمهای اطلاعرسانی و نظام ارتباطی با بانکهای اطلاعاتی.

- ایجاد کلیه تسهیلات لازم از قبیل وسایل سمعی و بصری جهت سرویسدهی در امر آموزشی و پژوهش به اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

- انجام کلیه امور مربوط به انتشارات و چاپ دانشگاه و پیشبینی تمهیدات لازم در این موارد درصورت نیاز.

- ارائه گزارش عملکرد دورهای به معاونت آموزشی، دانشجویی و پژوهشی.

- انجام سایر امور محوله از سوی معاونت مربوطه.