مدیریت ارتباط با صنعت و کارآموزی

تعداد بازدید:۹۶۶۲

بسمه تعالی

 

دفتر ارتباط با صنعت نقطه واصل تخصصی دانشگاه با دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی، صنایع کشور و همه سازمانهایی است که تعامل با این دانشگاه را هم راستا با ماموریتهای خود تشخیص داده و برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش آماده همکاری با دانشگاه هستند. وظیفه اصلی این دفتر، مدیریت اجرایی پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعریف گردیده است. لذا کلیه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در این دفتر مدیریت می­گردد.