رئیس اداره ارتباط با صنعت و کارآموزی

تعداد بازدید:۳۲۹۳

 

دکتر محمدرضا میوه: رییس اداره ارتباط با صنعت

دکتری مهندسی برق

Email: miveh@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/miveh/fa

Tel: 086 - 362416011

-       

شرح وظایف:

1-   ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دانشگاه و صنایع وارتباط با سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی

2-   برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور

3-   برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

4-   ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و...

5-   هـدایت دانشجـویان و پایان‌نامه‌هـای تحقیقـاتی جهت اجـرا در صنـایع و سازمان‌های مرتبط

6-   جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد صنایع و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی

7-   تعیین چگونگی عقد قرارداد ها

8-   هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر دانشگاهها

9-   دریـافت گـزارش پیشرفت کـار پروژه بطـور مرتب