مسئول تجهیز و راه اندازی کارگاه هاو آزمایشگاه ها

 

سرکارخانم مهندس نفیسه آقابابایی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد شیمی کاربردی