رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

 مهندس نفیسه آقابابایی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد شیمی کاربردی