مدیر مرکز رشد و واحد های فناور

 

مدیر مرکز رشد و واحد های فناور : جناب آقای دکتر عبدالهی فرد 

دکترای مهندسی برق - الکترونیک