افراد و مسئولیت ها

تعداد بازدید:۲۵۳۸

دکتر علی محمد فتوحی: مدیر پژوهش و فناوری

دکتری مهندسی برق

Email: fotouhi@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/fotouhi

Tel: 086 - 36241347, 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر حامد ثقفی: رییس اداره ارتباط با صنعت

دکتری مهندسی مکانیک

Email: saghafi@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/saghafi

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر سجاد صدر: رییس مرکز رایانه و انفورماتیک

دکتری مهندسی برق

Email: sadr@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/sadr

Tel: 086 - 36241299, 086 - 36241600

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر حسن آریانپور: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

دکتری ریاضی

Email: arianpoor@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor

Tel: 086 - 36241574, 086 - 36241338

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر ابراهیم شریفی: مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

دکتری مهندسی مکانیک

Email: sharifi@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/sharifi

Tel: 086 - 36241430, 086 - 36228529

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی: رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتری مهندسی مکانیک

 

Email: baferani@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/baferani

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر امیر قلعه : مدیر روابط بین الملل

دکتری فیزیک

امیر قلعه

Email: ghalee@tafreshu.ac.ir

Homepage:http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghalee/fa

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

حمید عزیزی: مدیر مرکز نشر

تحصیلات:‌ کارشناسی شیمی کاربردی

 

 

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

هادی عبداله یی: مسئول دفتر مدیریت پژوهشی و فناوری 

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

حسین حاج محمدی: کارشناس مسئول پژوهشی و عامل مالی مدیریت پژوهشی

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها